جدول کالری ها

کالری ها تو بشمار

The page you were looking for couldn’t be found.

جدول کالری ها

شما می توانید برای پیدا کردن میزان کالری مواد غذایی مورد نظر آن را در بخش سرچ جدول بنویسید
نام ماده غذایی میزان کالری به ازای----ماده غذایی میزان کالری به ازای ----
برنج200 کالریسیب زمینی 800 کالری
نان 100 کالریتخم مرغ 12 کالری
نان جو100 کالریبرنج قهوه ای 100 کالری